Wetgeving Burgerschapsonderwijs

Op dit moment ligt er een nieuw wetsvoorstel over burgerschapsonderwijs bij de Eerste Kamer. Het is een aanscherping van de huidige wetgeving uit 2006. Er is gebleken dat het burgerschapsonderwijs zich sinds 2006 onvoldoende  ontwikkelt. Scholen vinden burgerschapsonderwijs belangrijk, besteden er aandacht aan, maar de kwaliteit van het onderwijs loopt zeer uiteen. Uit internationale vergelijking bleek dat scholieren in Nederland minder kennis en vaardigheden hebben op gebied van burgerschap dan scholieren in vergelijkbare landen. Vandaar een aanscherping van de wet.

Huidige wetgeving versus nieuwe wetsvoorstel

Artikel 17 uit de Wet op Voortgezet Onderwijs zal bij aanname van het wetsvoorstel worden gewijzigd. Hierbij wordt meer richting gegeven aan de inhoud van het burgerschapsonderwijs. Scholen worden verplicht om actief burgerschap en sociale cohesie te bevorderen op doelgerichte en samenhangende wijze door:

1) het bijbrengen van respect en kennis over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat (grondwet en universele rechten van de mens)

2) het ontwikkelen van competenties waarmee leerlingen in staat worden gesteld om deel uit te maken en bij te dragen aan de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving

3) het creëren van een schoolcultuur waarin deze waarden worden uitgedragen en waarin leerlingen actief gestimuleerd worden te oefenen met de omgang met deze waarden

Wat betekent dit voor uw school?

De school krijgt de opdracht om een samenhangend en doelgericht burgerschapsprogramma te ontwikkelen door middel van:

- het formuleren van burgerschapsdoelen

- het opstellen van leerplannen: concreet uitgewerkte leerdoelen waarin scholen uitdrukken welke kennis, houdingen en vaardigheden ze leerlingen op verschillende momenten in de schoolloopbaan willen bijbrengen. Op basis hiervan wordt het onderwijsaanbod vormgegeven

- het volgen van de opbrengsten van dit onderwijsaanbod (leerresultaten in kaart brengen) en het aanbod waar nodig aanpassen

De school is verplicht de aanpak vast te leggen in zowel het schoolplan als de schoolgids.

Gaan we hier samen mee aan de slag? Neem gerust contact met me op voor de mogelijkheden.